دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

نپسندیدن
(13 رای) 93%

این آخرین بخش سه گانه است که با افسانه قهرمانان کنودور آغاز شد و در بازگشت قهرمانان کنودور ادامه یافت. شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر نزدیک به 100 سال پس از وقایع بازگشت قهرمانان کنراد در چین تحت سلسله یوان مغولستان صورت گرفت.افسانه گفت که هر کسی که شمشیر آسمانی را به دست آورد و قتل عام صابر را می تواند جهان را تحت کنترل خود درآورد. ژانگ ووجی در سن نوجوانی با طرح هایی برای کشف اسرار این دو سلاح، یتیم شد. ووجی با وجود تمایل خود برای یک زندگی غیر خشونت آمیز، در مبارزات قدرت گرفت و باید برای نجات خود و دیگران که دوست دارد، مبارزه کند.

رای کاربران IMDb 269
پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

این آخرین بخش سه گانه است که با افسانه قهرمانان کنودور آغاز شد و در بازگشت قهرمانان کنودور ادامه یافت. شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر نزدیک به 100 سال پس از وقایع بازگشت قهرمانان کنراد در چین تحت سلسله یوان مغولستان صورت گرفت.افسانه گفت که هر کسی که شمشیر آسمانی را به دست آورد و قتل عام صابر را می تواند جهان را تحت کنترل خود درآورد. ژانگ ووجی در سن نوجوانی با طرح هایی برای کشف اسرار این دو سلاح، یتیم شد. ووجی با وجود تمایل خود برای یک زندگی غیر خشونت آمیز، در مبارزات قدرت گرفت و باید برای نجات خود و دیگران که دوست دارد، مبارزه کند.

دانلود سریال This is the last part of the trilogy which began with Legend of the Condor Heroes and continued in Return of the Condor Heroes. Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre took place nearly 100 years after the events of Return of the Condor Heroes in a China ruled by the Mongolian Yuan Dynasty.Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons. Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons. Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.

دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

سریال چینی شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر

**** هاردساب فارسی کامل ****

کانال دراما دی ال

این آخرین بخش سه گانه است که با افسانه قهرمانان کنودور آغاز شد و در بازگشت قهرمانان کنودور ادامه یافت. شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر نزدیک به 100 سال پس از وقایع بازگشت قهرمانان کنراد در چین تحت سلسله یوان مغولستان صورت گرفت.افسانه گفت که هر کسی که شمشیر آسمانی را به دست آورد و قتل عام صابر را می تواند جهان را تحت کنترل خود درآورد. ژانگ ووجی در سن نوجوانی با طرح هایی برای کشف اسرار این دو سلاح، یتیم شد. ووجی با وجود تمایل خود برای یک زندگی غیر خشونت آمیز، در مبارزات قدرت گرفت و باید برای نجات خود و دیگران که دوست دارد، مبارزه کند.

باکس دانلود

هاردساب فارسی پایان سریال
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 25
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 26
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 27
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 28
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 29
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 30
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 31
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 32
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 33
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 350 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 34
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 35
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 36
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 37
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 38
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 39
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 40
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 41
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 42
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 43
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 44
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 45
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 46
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 47
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 48
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 49
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 50
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 220 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 800 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

120 نظر
انصراف
 • Sadegh.Fazlolah

  سلام خسته‌ نباشید قسمت ۴۹ و ۵۰ رو نمیشه دانلود کرد

  0
  4 روز قبل
  پاسخ
  نمایش دیدگاه حاوی اسپویل
  • Admin
   در پاسخ به Sadegh.Fazlolah

   مشکل برطرف شد

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • Sadegh.Fazlolah

  سلام خسته نباشید قسمت ۴۹ و ۵۰ رو نمیشه دانلود کرد

  0
  4 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Sadegh.Fazlolah

   مشکل برطرف شد

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • Unpredictable80

  قسمت 49 و 50 قسمت های اخرش هستن زیرنویس قسمت های قبلی درست شد ترو خدا زیرنویس این دو قسمت اخر هم درست کنین

  0
  4 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Unpredictable80

   نسخه جدید اضافه شد

   0
   4 روز قبل
   پاسخ
 • Unpredictable80

  زیرنویس قسمت 37 36 به بعد همش دیر میاد با تصویر یکی نیستیستتستستستستستستستستستستتست

  0
  5 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Unpredictable80

   پوزش بابت مشکل ایجاد شده. لطفا از کیفیت های دیگه استفاده کنید

   0
   5 روز قبل
   پاسخ
 • Unpredictable80

  زیرنویس قسمت 34 داغونه اشتباههه اصلا درستش کنین جون مادرتون قسمتش خیلی مهمه

  0
  5 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Unpredictable80

   پوزش بابت مشکل ایجاد شده. لطفا از کیفیت های دیگه استفاده کنید

   0
   5 روز قبل
   پاسخ
 • Unpredictable80

  خیلی خیلی قشنگه سریالش اصلا از دستش نده

  0
  6 روز قبل
  پاسخ
 • Amir55

  سلام لطفاً باقیمانده سریال را زیر نویس کنید

  0
  1 هفته قبل
  پاسخ
 • princchris

  سلام باقی قسمت هارو کی قرار میدین؟

  0
  3 هفته قبل
  پاسخ
 • Hadi_1910

  سلام
  این هفته قسمت های جدید اضافه میشه؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
 • sepehrsepahi

  سلام چرا کامل نیست قسمتاش

  1
  1 ماه قبل
  پاسخ
 • Assdxddsxs

  سلام چرا تا فقط نصف سریال هست بقیش رو نمیزارید؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Assdxddsxs

   هر هفته قسمت های جدید اضافه میشود

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • Hadi_1910

  سلام
  قسمت های جدید کی اضافه میشه؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
 • baranie

  خیلی ممنون از پیگیریتون که سریع دارید میذارد
  خواستم بدونم کی ایت سریال تکمیل میشه قسمتهاش؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به baranie

   زمان دقیقی نمیشه گفت

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • serena

  قسمت 18 هیچ کدوم ار لینک ها دان نمیشه

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به serena

   مشکل کیفیت 720 این قسمت برطرف شد

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • serena

  سلام این سریال کلا 20 قسمته ؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به serena

   تعداد قسمت ها داخل اطلاعات سریال موجود هستش

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • mmm123321

  slm admin va motrjemaziz lotfan sari tar bezarid Ghesmat haye bado :}

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
 • Saeeid2022

  سلام چرا بقیه قسمتهاشو ندارم فقط تا ۱۰ هستش

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Saeeid2022

   بعد اماده سازی اضافه میشود

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • baranie

  سلام امکانش نیست این سریال رو پخش انلاین قرار بدید؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به baranie

   سلام. بزودی نسخه هاردساب سریال قرار خواهد گرفت و پخش انلاین فعال خواهد شد

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • Afshin963

  ,درود چرا نمیشه آنلاین دید من همه فیلم ها و سریال هارو آنلاین نگاه میکنم ولی بعضی از سریال رو نمیشه آنلاین دید

  0
  3 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Afshin963

   بعضی از سریال ها امکان دارد زیرنویس هماهنگ نباشید . به همین دلیل پخش انلاین فعال نمیشود.

   0
   3 ماه قبل
   پاسخ
 • GoudarziDeveloper

  چرا نمیشه دانلود کرد؟

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به GoudarziDeveloper

   سرور سریال های چینی قدیمی مسدود شده به همین دلیل لینکها ارور میدهند. در تلاشیم زودتر مشکل برطرف شود.

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
 • 12101371

  باسلام و
  از قسمت 33 به بعد ؛ راه حلی داره که زیر نویس ها با فیلم هماهنگ بشه؟!

  0
  9 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به 12101371

   آموزش های هماهنگ سازی زیرنویس در اینترنت موجود است. سرچ کنید

   0
   9 ماه قبل
   پاسخ
 • Mehrdad1098

  درود بعد از ۴۵دقیقه وقت گذاشتن و باز کردن فایلها با برنامه vlcو Mx playerوkmplayerوvideo player نتوانستم زیرنویس را فعال کنم
  لطفا راهنمایی کنید
  ضمنا اشتراک دانلود رایگان هم خریدم اما هیچ کاربردی نداشت هر وقت وارد میشم میره روی upload

  0
  10 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Mehrdad1098

   سلام. فایل های رایگان این سریال حذف شده است. شما باید بعد دانلود زیرنویس ابتدا زیرنویس را از حالت فشرده خارج کنید و بعد از زیرنویس ها استفاده نمایید

   0
   10 ماه قبل
   پاسخ
 • Sadegh.Fazlolah

  سلام مرسی از زحماتتون خسته نباشید این سریال زیر نویس چسبیده‌ اش رو اضافه میکنید

  0
  11 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Sadegh.Fazlolah

   متاسفانه زیرنویس این سریال هماهنگ نیست. به همین دلیل نسخه هاردساب یا پخش انلاین فعال نشده است

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ
 • Mohmohmoh

  سلام
  لینک دانلود کار نمیکند و قبل از دیدن لینک من مجبور به خریدن اشتراک شدم. لطفا هزینه رو برگردونید.

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Mohmohmoh

   با پشتیبانی انلاین سایت در ارتباط باشید
   ای دی پشتیبانی در تلگرام

   Sup_DL

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Mgh12345

  سلام از همین سبک سریال باز چه سریالی هست مننون

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
 • Fighter_blade

  سلام،
  الان من برای دیدن این سریال باید نسخه ۲۰۰۹ این سریال هم ببینم یا داستانشون یکیه؟ همین سوال رو درباره the legend of condor hero ۲۰۰۳ هم داشتم.
  ممنون میشم پاسخ بدید

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Fighter_blade

   ببینید بهتره

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • jamilfathi

  زیرنویس سریال از کجا دانلود کنم

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
 • Shimatzm

  سلام لینک دانلود هیچکدام از کیفیت ها نیست داخل سایت چرا؟

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Shimatzm

   لینک دانلود فعال شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • راستگو

  بازیگرای خوبی داشت در کل فیلم خوبی بود ولی زیرنویس افتضاح بود

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
 • reza

  سلام از قسمت 33 تا اخر زیرنویس هاش سینک نیستن تو هر دوتانسخه خرابه

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به reza

   تنها زیرنویس موجود اضافه شده است.

   0
   2 سال قبل
   پاسخ
 • صالح

  سلام
  زیرنویس دانلود نمیشه

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به صالح

   لینک دانلود زیرنویس مشکلی ندارد.با یک مروگر دیگر تست کنید

   0
   2 سال قبل
   پاسخ
 • علی

  سلام خسته نباشید ببخشیدزیرنویس قسمت ۱۲ مشکل داره و اجرا نمیشه لطفا پیگیری کنید

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به علی

   تنها زیرنویس موجود اضافه شده است. با یک پخش کننده دیگر تست کنید

   0
   2 سال قبل
   پاسخ
 • مسلاد

  سلام اگه میشه زیرنویس هماهنگ بزارید از قسمت ۳۲.۳۳ به بعدش ۲ ۳ دقیقه اخیر داره

  0
  3 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به مسلاد

   تنها زیرنویس موجود قرار گرفته است

   0
   3 سال قبل
   پاسخ
 • Amir

  سلام ببخشید جاهای دیگه این سریال قسمت ۳۶ به بعد زیرنویس هماهنگ نیست آیا اینجا هماهنگ شده؟

  0
  3 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Amir

   تنها زیرنویس موجود اضافه شده است.

   0
   3 سال قبل
   پاسخ
 • llla la la

  حتما با کیفیت 720 ببینید…چون ارزش داره…

  0
  3 سال قبل
  پاسخ
 • llla la la

  اینقدر سریالش قوی و قشنگ بود هنوزم تو شوکم…
  عاشقانش چقدر قشنگ بود…
  بخش مبازراتیش چقدر طبیعی و جدی و واقعی بود!
  چقدر قهرمان داستان عین پیامبر بود اصنننن بخشش از رو این شخص به وجود اومده!!!!!!
  حرفی ندارم…از بهترین های چینه…
  اگر بگم اگه ندیدی نصف عمرت بر فناست دروغ نگفتم…
  پیشنهادی…حتما ببینید…واسه همه نوع طرفداری مناسبه سریالش…
  من برم سر در جیب فرو ببرم…هنوزم دارم فکر میکنم به این سریاله…
  فقط قطره اشکم وقتی این سریال تموم شد شکم کرد…واقعا چقدر اتفاقا افتاد تو این سریال…اینگار باهاشون زندگی کردم..
  امتیازم 10 از 10 هستش…

  0
  3 سال قبل
  پاسخ
 • Hani

  لطفا ostهای فیلم هم بذارید

  0
  3 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Hani

   در پست سریال موجود است

   0
   3 سال قبل
   پاسخ
 • اگرین

  من میخوام تازه این سریالو شروع کنم اخرش خوب تموم میشه ؟؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

  0
  3 سال قبل
  پاسخ
 • Darth

  سلام خسته نباشید ببخشید این سریال عاشقانه هم هست ایا؟

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Darth

   بله. در قسمت ژانر سریال ذکر شده است

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • mostafa

  لطفا لینک مستقیم vip رو هم بذارید

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به mostafa

   بزودی اضافه خواهد شد

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • Fatima

  سلام میشه زیرنویسها یه باکس کنید

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Fatima

   زیرنویس کامل یکجا اضافه شد

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • Mahtab

  سلام.میشه لطفا آهنگهای این سریال رو بزارین؟خواهششش

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Mahtab

   اضافه شد

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • Majidkn59

  سلام خسته نباشید ممنون از سایت عالی و بروز تون…..متاسفانه زیر نویس ها از قسمت ۳۲ به بعد با هیچکدوم از کیفیت ها هماهنگ نیست…قسمتهای قبل با همه نوع کیفیت هماهنگ بود حتی ۳۶۰ باتشکر فراوان از شما..

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Majidkn59

   خود شما به راحتی میتوانید زیرنویس را با سریال هماهنگ کنید

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • امیر

  قسمت ده رو ترجمه نمیکنن؟؟بیزحمت یبار ب مترجم محترم بگین

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
 • امیر

  زیرنویس متوقف شده ؟؟؟اده روز بیشتر ک ی قسمت جدیدم نزاشتین؟؟!!!

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به امیر

   خبری از مترجم سریال نیست

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • tavakoLi1529@Gmail.com

  بیزحمت زو دتر اگه میتونین ترجمه کنین

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
 • امیر

  سلام خسته نباشید،ممنون بابت تلاشتون.
  ببخشید این فایلی که واسه زیرنویس انگلیسی گذاشتین ناقصه از قسمت ۳۵ به بعد رو نداره اصلا،اگه امکانش هست تصحیحش کنید،ممنونم

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
 • میثم

  اقا چرا ادامه زیرنویس هارو مترجم ها ترجمه نمیکنن اگر زیرنویس انگلیسی ندارین من زیرنویس انگلیسی باقی قسمت هارو دارم

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • امیر
   در پاسخ به میثم

   امکانش هست به اشتراک بذاری؟

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • mohsen

  سلام ممنون بابت ترجمه تون ولی این 4قسمت آخر اصلا هماهنگ نبود.

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به mohsen

   تنها زیرنویس موجود اضافه شده است

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • جواد

  سلام.کی ترجمه قسمت های ۳۱ به بعد رو میذارید؟؟ممنون.

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به جواد

   هر زمان زیرنویس ارائه شد در سایت قرار خواهد گرفت

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • جواد

  سلام.کی ترجمه این سریال رو ادامه میدهید؟ممنون.

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
 • Majidk59

  باسلام خدمت مدیر محترم و تشکر ویژه بابت سایت بسیار عالی و بروز تون….قسمت ۲۸ به بعد کی زیرنویس میشه؟ ممنون سپاسگزارم….

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Majidk59

   هنوز زیرنویس ارائه نشده است . باید صبر کنید

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • مرتضی

  اقا عالی هست بابت زیرنویس ها ممنون و سپاس

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
 • ali

  سلام زیرنویس قسمت 10 نیست

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به ali

   ترجمه نشده است

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • Salar

  سلام خسته نباشید خبر دارین زیر نویس این سریال کی میاد

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
 • سعید

  دوستان من برا خودم یه ترجمه ای از این سریال درست کردم اگه میخواین تلگرام بگین

  70درصد فیلم در باره یه گروه ایرانی که بعد حمله اسلام میرن چین و یه گروه دیگه بعد حمله مغول میرن چند سریال دیگه مثل گوش دادن به برج برفی هم چند قسمت با ترجمه غیر انگلیسی زبان های دیگه برسی کردم تو بیشتر سریال ها این گروه هست و خودشون و ایرانی میدونن مثل سریال گوش دادن به برج برفی یه گروه ستاره شناس که خیلی هم قوی ایرانی بودن ولی تو ترجمه انگلیسی اسم ایران رو با اسم های جعلی عوض میکنن یکی دیگه از نکات جالب تو این فیلم فارسی حرف زدن بازیگراس

  0
  4 سال قبل
  پاسخ
  • مینا
   در پاسخ به سعید

   سلام من میخوامش ، ورژن ایرانی که درست کردی

   0
   4 سال قبل
   پاسخ
 • saeed

  سلام من زیر نویس قسمت 9به بعد دارم روان نیست ولی میشه بفهمی تو قسمت 20 به بعد هم می‌فهمین یه گروه قویش ایرانی بودن زمان حمله مغول میرن چین زرتشنی بودن
  @saeed333s کسی خاست ترجمه بگه

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
 • Bsh

  داستان سریال داستان فیلم سینمایی فرقه شر سال1992 جت لی که همه رو تو خماری گذاشت قسمت دوش هیچ وقت ساخته نشد😐😐😐

  شک نکنید در مورد دانلود این سریال
  از لحاظ داستان فیلمنامه صحنه های اکشن و رزمی هم چنین جلوهای ویژیش استانداردش یک سرو گردن بالاتر از بقیه سریالای چینیه 🙌

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
 • pooya

  تشکر میکنم از آقای علی علیزاده و ابراهیم عابدی برای ترجمه و همچینین از ادمین محترم سپاسگزارم

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
 • aref

  سلام جناب ادمین این سایت و چند سایت خارجی دیگه کامل این سریال رو قرار دادند و این سایت هم اکثر زیرنویساش هست لطفا شما هم لطفا قرار بدید با تشکر فراوان از سایت خوبتون

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به aref

   سلام. تشکر بابت یاداوری. سریال اپلود شده بود و اماده قرار دادن برای دانلود بود. اما به دلیل تعداد بالای سریال ها فراموش کرده بودیم. فعلا تا اینجا که 6 قسمت ترجمه شده و قرار دادیم. زیرنویس انگلیسی هم که تا قسمتی که امده قرار دادیم.

   0
   5 سال قبل
   پاسخ
 • زری

  سلام اگر امکانش هست لطفا بقیه قسمت های زیرنویس انگلیسی این سریال را برای دانلود قرار دهید با تشکر

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به زری

   تمامی زیرنویس انگلیسی موجود اضافه شد

   0
   5 سال قبل
   پاسخ
 • پری

  سلام خسته نباشید یه سوال داشتم من هرکاری کردم نتونستم زیرنویس هاروباز کنم ایا باید عضئبشم

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به پری

   تمامی زیرنویس های سایت به صورت فایل فشرده یعنی rar میباشند. برای باز کردن فایل فشرده باید از برنامه winrar استفاده نمایید.

   0
   5 سال قبل
   پاسخ
 • رضا

  سلام خسته نباشید لطفا کیفیت 480p رو هم بزارین

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به رضا

   بزودی قرار خواهیم داد

   0
   5 سال قبل
   پاسخ
   • رضا
    در پاسخ به Admin

    سپاسگزارم لطف میکنید

    0
    5 سال قبل
    پاسخ
 • رضا

  ببخشید سایت زیر نویس تمام قسمت های این سریال رو داره نمیشه از اون سایت بگیرین

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به رضا

   دوست عزیز این ادرسی که شما ارسال کردین سریالی که با اسم قرار داده مربوطه به سال 2002 میباشد. اما ما نسخه 2009 و 2019 را قرار داده ایم. نسخه 2009 کامل در سایت همراه با زیرنویس موجود میباشد. بزودی هم نسخه 2002 را هم قرار میدیم.

   0
   5 سال قبل
   پاسخ
   • Bsh
    در پاسخ به Admin

    اگه نسخه 2002 رو گذاشتین بی زحمت اهنگ اخرشو جداگانه بزارید برا دانلود

    0
    5 سال قبل
    پاسخ
   • رضا
    در پاسخ به Admin

    درود دوست گرامی شما درست میگین منم گشتم توی اون سایت این سریال 2019 نبود سپاس از زحمات شما و سایت خوبتون خسته نباشید

    0
    5 سال قبل
    پاسخ
 • رضا

  درود خسته نباشید سپاس از سایت خوبتون لطفا بقیه قسمت ها رو هم با زیر نویس فارسی بزارین

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
 • نازی

  ممنون که زیرنویس فارسی قرار دادین. خیلی خوبین😊

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
 • مهدی

  اقا ممنون بابت کیفیت بالای این سریال

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
 • جواد

  سلام
  داداش خدا پدرتو بیامرزه ، نمی دونی چقدر دنبال این سریال بودم

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
 • نازی

  ممنون. سایتتون تکه.😘 میشه زیرنویس انگلیسی هم بزارید

  0
  5 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به نازی

   قرار داده شد

   0
   5 سال قبل
   پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به نازی

   فعلا حتی ساب انگلیسی هم موجود نیست. یکم زمان میبرد

   0
   5 سال قبل
   پاسخ
 • سارا

  عاشق سایتتون هستم

  0
  5 سال قبل
  پاسخ